PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Podział majątku jest możliwy po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej np. po
uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, po zawarciu umowy o rozdzielności
majątkowej. Zatem możliwy byłby podział majątku nawet jeżeli sąd nie orzekł jeszcze
rozwodu.
Sąd w toku tego postępowania ustala skład i wartość majątku wspólnego na datę ustania
wspólności majątkowej. Jeżeli strony nie są zgodne co do wartości majątku sąd jest
zobowiązany do jego ustalenia, w tym celu dopuszczany jest dowód z opinii biegłego
rzeczoznawcy. Sąd pobiera zaliczki na poczet opinii od obu stron postępowania. Na wniosek
jednej ze stron ustala nierówne udziały w majątku wspólnym (zasadą są równe udziały),
dokonuje rozliczenia nakładów z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty
małżonka, oraz z majątku osobistego na majątek wspólny. Nakłady z majątku osobistego
jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka są rozliczane w odrębnej sprawie
cywilnej.
Sąd dokonuje podziału majątku w ten sposób że przyznaje jednemu z małżonków na
wyłączną własność składnik z majątku wspólnego z obowiązkiem spłaty. Sąd może podzielić
składnik majątku wspólnego (jeżeli jest to możliwe) i przyznać poszczególne części majątku
małżonkom z obowiązkiem dopłaty lub bez. W sytuacji gdy żadna ze stron nie wyraża zgody
na przejęcie majątku, sąd dokonuje jego podziału przez sprzedaż w drodze licytacji
komorniczej (wariant najniekorzystniejszy).
W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd dokonuje także rozliczenia kosztów sądowych,
w tym wynagrodzenia biegłych sądowych, rozliczając uiszczone zaliczki.