Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku jest możliwy po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej np. po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej. Zatem możliwy byłby podział majątku nawet jeżeli sąd nie orzekł jeszcze rozwodu. Sąd w toku tego postępowania ustala skład i wartość majątku wspólnego na datę ustania wspólności majątkowej....

Rozwód w praktyce

1. Żądanie rozwodu bez orzekania o winie; 2. Żądanie rozwodu z ustaleniem winy; Należy pamiętać, że stanowisko procesowe co do winy może ulec zmianie nawet na etapie postępowania apelacyjnego. Wyrok rozwodowy zawiera: 1. Orzeczenie rozwodu (z winą lub bez); 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej; 3. Rozstrzygnięcie w przedmiocie miejsca...