Prawo spadkowe

Przepisy prawa spadkowego budzą zwykle sporo emocji. Samo dziedziczenie jest przecież w większości przypadków skutkiem śmierci bliskiej osoby. Do tego dochodzi konieczność dopełnienia wielu formalności przed sądem oraz ewentualne spory ze współspadkobiercami. Spadki mogą być przyjmowane w całości, czyli z dobrodziejstwem inwentarza lub w całości odrzucane. Budzi to wiele wątpliwości, nie zawsze bowiem wiadomo, czy dziedziczy się majątek, czy może długi będące efektem zaciągniętych i niespłaconych przez spadkodawcę pożyczek bądź kredytów. Nowelizacja przepisów prawa spadkowego przyniosła zmiany w wielu zapisach, odnoszących się do dziedziczenia. Warto więc skonsultować swoją sytuację z prawnikiem, który prawem spadku zajmuje się na co dzień. Dowiedz się więcej na temat dziedziczenia i zabezpiecz się na każdą ewentualność. Zasięgnij porady eksperta i otrzymaj to, co Ci się należy!

Spadek – prawo spadkowe – zakres usług

Kancelaria w kategorii prawa do spadku swoją ofertą obejmuje tematykę, taką jak:
 • Stwierdzenie nabycia spadku – w sytuacji, kiedy nastąpi zgon bliskiej osoby, spadkobiercy zobowiązani są do załatwienia formalności spadkowych. Należy wówczas złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W przypadku sprawy w pierwszej instancji wniosek powinien zostać złożony we właściwym sądzie rejonowym, w którego obrębie spadkodawca miał ostatnie miejsca pobytu. Przepisy spadkowe mówią, że stwierdzenie nabycia spadku, wskazuje komu i w jakiej części spadek przypadł. Dokument ten określa również to, czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy, czy testamentu. Stwierdzenie nabycia spadku jest urzędowym dowodem na to, że dany spadkobierca jest posiadaczem uprawnień do spadku.
 • Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (także z elementem zagranicznym) – takie oświadczenie może być przez spadkobiercę złożone ustnie lub pisemnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) u notariusza albo przed sądem w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub w toku postępowania o przyjęcie ustnego oświadczenia o przyjęciu, lub odrzuceniu spadku. Jeśli to konieczne, oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez pełnomocnika. Oświadczenie należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (o śmierci zmarłego lub o odrzuceniu spadku przez uprzednio uprawnionych do spadku).
 • Dział spadku – jest to sprawa prowadzona przed sądem, której celem jest doprowadzenie do podziału majątku spadkowego i rozdysponowanie pomiędzy każdego ze spadkobierców rzeczy lub praw, oraz wyrównanie ich wartości poprzez spłaty i dopłaty. Zasady prawa spadkowego mówią, że w drugiej kolejności określane jest to, jaki udział w majątku spadkowym przypada na rzecz konkretnych spadkobierców (o ile jest ich kilku). Udział ten określany jest ułamkiem wskazanym w treści postanowienia wydanego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.
 • Zabezpieczenie spadku – ustawa spadkowa przewiduje możliwość zabezpieczenia spadku. Czynność ta jest podejmowana, gdy istnieje jakakolwiek groźba naruszenia rzeczy lub praw majątkowych, które w momencie otwarcia spadku, były we władaniu lub należały do spadkodawcy. Mowa tu o zagrożeniach, takich jak usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie. Wniosek o zabezpieczenie składa osoba posiadająca prawo do spadku lub postępowanie jest wszczynane z urzędu. Zabezpieczenia dokonuje sąd.
 • Doradztwo w zakresie formy testamentu – osoby chcące przekazać spadek bliskim często nie wiedzą jak się za to zabrać. Kancelaria oferuje pełne doradztwo w tym zakresie. Podpowiemy, która forma w danej sytuacji będzie najkorzystniejsza.
 • Doradztwo w zakresie innych form zabezpieczeń (np. zapis windykacyjny) – prawo spadku uwzględnia wiele innych form zabezpieczenia spadku. Mając duże doświadczenie w prawie spadkowym, potrafimy wybrać najlepszą dla Klienta opcję.
 • Wydziedziczenie – w powszechnym rozumieniu tego pojęcia chodzi o pozbawienie spadkobierców wszelkich praw do spadku. W polskim ustawodawstwie kwestia ta dotyczy głównie sytuacji, w których spadkodawca pozbawia spadkobiercę ustawowego jego udziału w spadku. Wydziedziczenie sensu stricto (pozbawiające spadkobiercę również prawa do zachowku) zdarza się znacznie rzadziej i muszą istnieć ku niemu określone ustawą przesłanki.
 • Zachowek – spadkowe prawo jako uprawnienie mające chronić najbliższych krewnych spadkodawcy, wskazuje zachowek. Chodzi o krewnych, którzy na mocy ustawy byliby powołani do spadku, czyli zstępni (każdy kolejny potomek spadkodawcy, tj. dzieci, wnuki itp.), małżonek oraz rodzice. W zachowku chodzi o to, że wyżej wymienione osoby mogą żądać od osoby powołanej zamiast nich do spadku, zapłaty określonej kwoty pieniężnej, będącej pewną formą substytutu spadku, który należałby się im w przypadku dziedziczenia ustawowego (w sytuacji, kiedy nie został sporządzony testament). Instytucja zachowku dotyczy więc sytuacji, gdy spadkodawca z pewnych powodów pomija niektóre osoby przy wyrażaniu swojej ostatniej woli.

Porady spadkowe – zasięg działania

Kancelaria swoim zasięgiem obejmuje miejscowości, takie jak:
 • Warszawa;
 • Grodzisk Mazowiecki;
 • Milanówek;
 • Podkowa Leśna;
 • Brwinów;
 • Pruszków;
 • Żyrardów;
 • Płock.

Przepisy spadkowe – dlaczego my?

Przekazujemy wiedzę w przyjazny sposób. Wiemy, że nie chodzi o to, by rzucać suchymi teoretycznymi sformułowaniami. Słuchamy, rozumiemy, wyjaśniamy.